Seneste nyheder


Deltagerbetaling ved stævner, frugtordning og kørselsordning
Opdateret: 21. august 2018
 

 
 Deltagerbetaling til stævner i konkurrenceafdelingen (Basistal)
 Stævnetype   Pris
 1 dagsstævner i Esbjerg kr. 50/100
 DM stævner i Esbjerg kr. 150
 Stævne i Esbjerg m. forplejning kr. 65 pr. måltid
 Weekend i Vest - 2 overnat. kr. 625
 Vest mesterskab - 2 overnat. kr. 625
 Weekend i Øst - 2 overnat.     kr. 800
 DÅM kortbane kr. 800
 Danish Open (5 dage) kr. 850
 DMH (2 dage) kr. 625
 DM 4 dage kr. 850
 Andet CUP og INVITATIONSTÆVNESær pris

 
Deltagerbetalingen kan aldrig overstige den faktiske deltagerpris til startgebyr, overnatning og forplejning. Deltagerbetalingen opkræves via eventkontoen i Klubmodul.

Regler vedr. betaling og evt. refusion:

   - Ved tilmelding til en aktivitet skal der ske deltagerbetaling for denne aktivitet senest på det tidspunkt som meddeles fra trænerne/holdlederen.

   - Ved for sent tilmelding er man som udgangspunkt ikke berigtiget til at deltage i den pågældende aktivitet (der tilmeldes kun ud fra betalte deltagere pr. sidste rettidig betalingsdato).

   - Hvis man efter sidste tilmeldingsfrist anmoder om at få penge retur (sygdom/afbud) sker dette efter følgende regler:

         * Der refunderes kun beløb som direkte kan føres tilbage til den enkelte deltager og som ikke medfører en merudgift for klubben eller andre deltagere (f.eks. kørsel & frugtkurv).

         * Beløb som på tidspunktet for afbuddet er betalt til stævnearrangerer/unionen (startpenge, overnatning og forplejning) må betragtes som tabt.

    

Frugtordning for konkurrenceafdelingen

Til alle udenbys stævner af flere dages varighed, opkræves der udover ovenstående egenbetaling til stævner 15 kr. pr. stævnedag til frugtordningen.

Beløbet vil blive opkrævet via eventkontoen i Klubmodul sammen med deltagerbetalingen.

Det er tanken at frugtordningen skal løbe rundt i sig selv og derfor skal det opkrævede beløb matche den faktiske udgift til frugtordningen.

I situationer hvor særordninger af praktiske årsager kan komme på tale, vil disse blive annonceret via opkrævningen i Klubmodul.

Kørselsordning for konkurrenceafdelingen

Alle svømmere vil i forbindelse med udenbys stævner, der ligger mere end 50 km fra Esbjerg, blive opkrævet 40 øre pr. kilometer for den afstand, der er til et givent stævne og retur igen. Alle distancer udregnes med Google Maps - korteste rute!

Beløbet vil blive opkrævet via eventkontoen i Klubmodul sammen med deltagerbetalingen.

Alle de svømmere/forældre der kører til et givet stævne får pr. automatik efterfølgende "udbetalt" 1,40 kr. pr. kilometer for samme antal kilometer, der er opkrævet forud for stævnet. Beløbet vil dog - for at lette administrationen - ikke blive udbetalt men indsat på eventkontoen i Klubmodul.

Resultatet er, at ALLE dem der kører får et provenu på 1 kr. pr. kørt kilometer, og der skal ikke afleveres kørselsbilag.

Bropenge bliver – mod aflevering af kvittering – refunderet ved indsættelse på eventkontoen i Klubmodul.

 
Betingelser for at modtage kørepenge:
 
      - Kun de biler der af trænere eller holdledere er blevet bedt om at køre med svømmere, får udbetalt kørepenge.

      - Kører man af interesse til et stævne, hvor man evt. tager sit eget barn med ud eller hjem, udløser det ingen kørepenge og ej heller besparelser på betalingen.

      - "Frivillig" kørsel - forstået som kørsel udenfor fælleskørslen - af sit eget barn begge veje til ét stævne fritager kun for betaling, hvis der gives besked herom senest 3 dage efter invitationen er sendt ud fra medlemskontoen.

      - Er stævnet af max. 1 dags varighed, og har man sagt ja til at køre begge veje, kan man kun få kørepenge én gang, selvom man kører hjem under stævnet.

      - Er det et weekend-stævne, hvor man både skal hente og bringe, men naturligt kører hjem fordi man evt. ikke har funktioner ved stævnet udover kørslen, udbetales dobbelt.

Det er tanken at kørselsordningen skal løbe rundt i sig selv og målet er derfor at udgifter og indtægter i forbindelse med kørselsordningen set hen over sæsonen skal balancere.

 

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til:

Klubchef, Martin Duedal

E-mail: klubchef@esbjergsk.dk